Avís Legal per a la Protecció de Dades de Caràcter Personal

L'objecte de la present circular és la difusió de les funcions i obligacions del personal de MICROGESTIO SL, en matèria de protecció de dades de caràcter personal. La normativa vigent en protecció de dades estableix les directrius a aplicar en el tractament de dades de caràcter personal continguts en suports automatitzats i no automatitzats. Entre altres, la normativa vigent en protecció de dades contempla els següents aspectes: 
- El deure de compliment de les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat que han de reunir les categories de dades, centres de tractament, locals i persones que intervenen en el tractament de les dades de caràcter personal 
- La necessitat de l'existència d'un document on es recullin les mesures per a garantir el que es disposa en la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades 
- Les infraccions de les disposicions se sancionaran, en funció de les circumstàncies de cada cas individual tenint en compte la naturalesa, gravetat i durada, intencionalitat o negligència de la infracció 
- La normativa de seguretat descrita en el manual de Mesures i Procediments de MICROGESTIO SL són d'obligat compliment per part de tot el personal amb accés a les dades de caràcter personal i als sistemes d'informació que els tracten 

El manual de Mesures i Procediments està a l'abast de qui ho desitgi consultar, prèvia sol·licitud al DPD o al Responsable de Privacitat. No obstant això, a continuació es presenta un resum dels seus aspectes més rellevants: 
1. El personal haurà de tractar de manera diligent i complint amb les regles de la bona fe la informació a la qual tingui accés durant el desenvolupament de les seves funcions en MICROGESTIO SL, i guardar confidencialitat de la mateixa 
2. Queda prohibit utilitzar informació obtinguda per la condició de personal de MICROGESTIO SL i que no sigui necessària en el desenvolupament del treball o destinar aquesta informació a una finalitat diferent que no sigui la de desenvolupar les funcions encomanades 
3. En cap concepte pot revelar-se a persona aliena a MICROGESTIO SL la informació referida amb anterioritat ni facilitar suports que continguin dades obtingudes en el desenvolupament de les funcions pròpies de l'ocupació sense la corresponent autorització 
4. La sortida de suports (disquets, CDs, llistats, etc.) fos de l'Organització precisa de prèvia autorització. En el manual de Mesures i Procediments de MICROGESTIO SL es descriu el procediment per a obtenir-la 
5. Tota incidència en matèria de seguretat de dades haurà de comunicar-se, seguint les instruccions determinades en el manual de Mesures i Procediments. En concret en els procediments establerts en l'apartat "8.5. Gestió d'incidències i violacions de seguretat de les dades i Annex C: Procediment de comunicació davant una violació de seguretat de les dades.” 
6. Tots els fitxers temporals que els usuaris mantinguin hauran de ser eliminats una vegada finalitzada la funció que va donar lloc a la seva creació 
7. Queda terminantment prohibida la creació de noves operacions de tractament de dades de caràcter personal així com la cessió dels mateixos sense prèvia autorització del Responsable del tractament 
8. Queda prohibida la utilització dels recursos del sistema d'informació als quals es tingui accés i la instal·lació de qualsevol mena d'aplicació en els equips informàtics per a ús privat o per a qualsevol altra finalitat diferent de l'estrictament laboral 
9. Tots els compromisos anteriors es mantindran fins i tot després d'haver-se extingit la relació laboral amb MICROGESTIO SL, en aquest cas, l'empleat haurà de retornar a MICROGESTIO SL tota la informació que conservi en la seva poder 

Així mateix, MICROGESTIO SL ha establert un procés disciplinari formal i el personal queda informat que el seu incompliment pot generar l'exercici d'accions disciplinàries per part de MICROGESTIO SL, tal com estableix l'article 58 de la Llei de l'Estatut els Treballadors, així mateix la sostracció o revelació d'informació propietat de MICROGESTIO SL pot ser una acció constitutiva d'il·lícit penal d'acord amb l'article 197 del Codi Penal.