Dades identificatives de l'empresa


He llegit i accepto la informació referent a l'obtenció de subvencions.

Domicili social

Dades del representant legal

Es considera empresa de nova creació la que s'hagi constituït durant l'any actual o l’any anterior.
A aquests efectes s'entén per PIME les empreses que ocupen menys de 250 persones, aquelles el volum de negoci actual no excedeixi de 40 milions d'Euros o el balanç general anual no excedeixi de 27 milions d'Euros, i aquelles que compleixin el criteri de independència. Es consideraran empreses independents les empreses en què el 25% del seu capital o dels seus drets de vot no pertanyi a una altra empresa o conjuntament diverses empreses que no responguin a la definició de PIME
Per procedir al seu càlcul ha de sumar totes les plantilles declarades en els butlletins de cotització a la Seguretat Social (TC1) corresponents a tot l'exercici de l’any anterior i dividir el resultat entre el nombre de mesos o trimestres declarats, depenent del sistema de cotització pel qual opti l'empresa. Aquesta dada estarà pendent de validació posterior amb la informació facilitada per la Tresoreria General de la Seguretat social.
En el cas que un compte no sigui de nova creació, haurà d'indicar la plantilla mitjana del compte de cotització. Per procedir al seu càlcul ha de sumar totes les plantilles declarades en els butlletins de cotització a la Seguretat Social (TC1) corresponents a tot l'exercici de l’any anterior i dividir el resultat entre el nombre de mesos o trimestres declarats, depenent del sistema de cotització pel qual opti l'empresa. Aquesta dada estarà pendent de validació posterior amb la informació facilitada per la Tresoreria General de la Seguretat social.
Identificació de l'empresa:
Ktuin Sistemas Informáticos S.A.U.
C/ Orense, 52
28020 - Madrid
Telèfon: 876 507 948
Dades d'inscripció R. Mercantil
CIF: A50578772


Protecció de dades de caràcter personal: En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679, de 27 de juny, del Parlament i el Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals., se l'informa que les dades facilitades per Vostè podran ser incorporats a un fitxer de dades del tractament de les quals és responsable K-TUIN SISTEMES INFORMÀTICS, S.A.O. (d'ara endavant, K-tuin), amb domicili en carrer d'Orense, 52, 28.020 Madrid, per a complir amb les finalitats de la relació contractual que li vincula amb Vostè, i forma part de les condicions generals d'ús i compra establerts en la nostra web. En particular, es tracten les seves dades per a l'execució del contracte o la presentació del servei contractat, per al compliment de les obligacions legalment establertes i per a informar-lo dels nostres serveis i activitats.