Dades identificatives de l'empresa


He llegit i accepto la informació referent a l'obtenció de subvencions.

Domicili social

Dades del representant legal

Es considera empresa de nova creació la que s'hagi constituït durant l'any 2015 o es constitueixi durant l'any 2014
A aquests efectes s'entén per PIME les empreses que ocupen menys de 250 persones, aquelles el volum de negoci actual no excedeixi de 40 milions d'Euros o el balanç general anual no excedeixi de 27 milions d'Euros, i aquelles que compleixin el criteri de independència. Es consideraran empreses independents les empreses en què el 25% del seu capital o dels seus drets de vot no pertanyi a una altra empresa o conjuntament diverses empreses que no responguin a la definició de PIME
Per procedir al seu càlcul ha de sumar totes les plantilles declarades en els butlletins de cotització a la Seguretat Social (TC1) corresponents a tot l'exercici 2014 i dividir el resultat entre el nombre de mesos o trimestres declarats, depenent del sistema de cotització pel qual opti l'empresa. Aquesta dada estarà pendent de validació posterior amb la informació facilitada per la Tresoreria General de la Seguretat social.
En el cas que un compte no sigui de nova creació, haurà d'indicar la plantilla mitjana del compte de cotització. Per procedir al seu càlcul ha de sumar totes les plantilles declarades en els butlletins de cotització a la Seguretat Social (TC1) corresponents a tot l'exercici 2014 i dividir el resultat entre el nombre de mesos o trimestres declarats, depenent del sistema de cotització pel qual opti l'empresa. Aquesta dada estarà pendent de validació posterior amb la informació facilitada per la Tresoreria General de la Seguretat social.
Identificació de l'empresa:
MICROGESTIO, S.L.
València, 87-89
08029 - Barcelona
Telèfon/fax: 93.454.63.63 / 93.454.61.06
Correu electrònic: info@microgestio.es
Dades d'inscripció R. Mercantil
CIF: B-58.376.690


Protecció de dades de caràcter personal: En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que vostè ens faciliti seran incorporats a un fitxer del que és responsable MICROGESTIO, S.L. que està registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la relació, gestionar la prestació de serveis encomanada i, eventualment, enviar-li informació comercial i publicitària sobre els nostres serveis que considerem que pugui resultar-li d'interès. Les seves dades personals seran objecte de tractament per part del personal de la Companyia que així ho requereixi en funció del seu lloc de treball, podent-se comunicar a altres empreses col·laboradores, quan això sigui necessari per prestar o complementar el servei sol·licitat. Així mateix, ens autoritza a comunicar les seves dades personals a tercers que siguin subcontractats per al desenvolupament de funcions relacionades amb el servei contractat. Li informem que en cas de no voler formar part del nostre fitxer té un termini de trenta (30) dies per manifestar la seva negativa al tractament i cessió de les seves dades, advertint-li que de no pronunciar-se s'entendrà que consent. Vostè podrà revocar a qualsevol moment el seu consentiment i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades davant MICROGESTIÓ, S.L., al nostre domicili social c/ València 87-89, 08029 Barcelona.

Avís legal per a correus electrònics Advertiment legal: en compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens facilita per aquest mitjà seran incorporats a un fitxer titularitat de MICROGESTIÓ, S.L. amb la finalitat de donar curs a la seva sol·licitud. Aquest missatge i els documents adjunts que pugui contenir són confidencials, poden contenir informació sotmesa a secret professional i es dirigeixen exclusivament al seu destinatari. Si ha rebut aquest missatge per error o té coneixement del mateix per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui immediatament per aquest mateix mitjà i s'abstingui d'utilitzar-ho, reproduir-ho, alterar-ho, arxivar-ho o comunicar-ho a tercers. L'emissor no es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualssevol altres manipulacions efectuades per tercers.