Política de Privacitat

Informació sobre Dades Personals

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679, de 27 de juny, del Parlament i el Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals., se l'informa que les dades facilitades per Vostè podran ser incorporats a un fitxer de dades del tractament de les quals és responsable K-TUIN SISTEMES INFORMÀTICS, S.A.O. (d'ara endavant, K-tuin), amb domicili en carrer d'Orense, 52, 28.020 Madrid, per a complir amb les finalitats de la relació contractual que li vincula amb Vostè, i forma part de les condicions generals d'ús i compra establerts en la nostra web. En particular, es tracten les seves dades per a l'execució del contracte o la presentació del servei contractat, per al compliment de les obligacions legalment establertes i per a informar-lo dels nostres serveis i activitats.

Si vostè contacta amb nosaltres per l'aplicació WhatsApp, K-tuin tindrà mitjançant l'ús de l'App WhatsApp Business accés al seu número de telèfon, frase del perfil i la imatge associada al seu perfil. Així mateix l'informem que utilitzarem l'App per a donar resposta a les consultes que realitzi. 

En nom de la màxima transparència en el tractament de les seves dades personals, l'informem que igualment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de les dades personals, així com de no ser objecte de decisions individualitzades que disposem, en els termes legalment previstos, dirigint una comunicació a K-tuin com a responsable del tractament, en la direcció a dalt indicada.

Les dades personals es conservaran durant el temps en què es vagin a prestar els serveis i aquells fixats per la Llei per al compliment d'obligacions legals, així com per a acreditar que el contracte s'ha executat degudament per les parts. 

No està previst transferir les seves dades personals a un tercer país o organització internacional. Tampoc se cediran les seves dades personals a tercers, tret que sigui necessari per a la prestació del servei i recaptem el seu consentiment previ, així ho disposi una Llei o així es pacti entre les parts. Així mateix, vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, o oposar-se al seu tractament, si bé en tal cas no podrem prestar els nostres serveis amb normalitat.

També se l'informa que podran obtenir-se decisions automatitzades, fins i tot l'elaboració de perfils sobre la base de categories particulars de les seves dades personals, consentint expressament l'obtenció de decisions automatitzades, tret que tal com s'ha indicat anteriorment, manifesti la seva oposició, i a l'elaboració de perfils en les condicions descrites.

Com a interessat té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. A Espanya aquesta autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Informació sobre Tractament de Dades Personals de K-tuin Sistemes Informàtics S.A.O.

Responsable del tractament de les dades personals

K-tuin Sistemes Informàtics S.A.O.
CIF: A50578772
Adreça: C/ Orense, 52 . 28020, MADRID,
Dades del contacte del nostre Delegat de Protecció de Dades rgpd@k-tuin.com
Botiga Apple

+ informació

Finalitat del tractament de les dades personals

Compravenda de productes i Serveis Informàtics. Botiga Apple. Enviament d'informació dels nostres productes i serveis. Participació en sortejos, promocions i esdeveniments.
+ informació

Legitimació del tractament de les dades personals

Tractem les seves dades per a complir una obligació legal, per a prestar els serveis que se'ns requereixen, per a gestionar les vendes dels nostres productes o per a finalitats legítimes com donar a conèixer la nostra activitat.
+ informació

Destinataris de les comunicacions de les dades personals

Administració publica competent (S. Social, Agència Tributària, altres…)
Bancs/Entitats financeres
+ informació

Drets dels clients i usuaris

Reconeixem als nostres clients i usuaris els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, que poden exercitar en la forma legalment prevista en les direccions a dalt indicades.
+ informació

Informació addicional

Accedeixi a informació addicional i detallada sobre la nostra Política de Protecció de les seves dades personals en més informació sobre la política de privacitat.