ParticipantsIdentificació de l'empresa:
Ktuin Sistemas Informáticos S.A.U.
C/ Orense, 52
28020 - Madrid
Telèfon: 876 507 948
Dades d'inscripció R. Mercantil
CIF: A50578772


Protecció de dades de caràcter personal: En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679, de 27 de juny, del Parlament i el Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals., se l'informa que les dades facilitades per Vostè podran ser incorporats a un fitxer de dades del tractament de les quals és responsable K-TUIN SISTEMES INFORMÀTICS, S.A.O. (d'ara endavant, K-tuin), amb domicili en carrer d'Orense, 52, 28.020 Madrid, per a complir amb les finalitats de la relació contractual que li vincula amb Vostè, i forma part de les condicions generals d'ús i compra establerts en la nostra web. En particular, es tracten les seves dades per a l'execució del contracte o la presentació del servei contractat, per al compliment de les obligacions legalment establertes i per a informar-lo dels nostres serveis i activitats.